Bezpečnosť technických zariadení 2017
Charakteristika spoločnosti

Slovenská zváračská spoločnosť (SZS) vznikla v rámci bývalej Česko-slovenskej vedecko-technickej spoločnosti (ČSVTS) v roku 1969, ako jedna z viacerých odborných spoločností ČSVTS. SZS sa v roku 1990 pretransformovala na občianske združenie a prihlásila sa ako odborná spoločnosť do Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS). Členskú základňu tvoria individuálni, kolektívni a čestní členovia. Základ činnosti SZS je v jej pobočkách a v odborných a regionálnych skupinách, ktoré sú založené pri významných pracoviskách, podnikoch, inštitúciách, regiónoch a pod.Poslaním SZS je
  • sledovať tendencie rozvoja zvárania v SR a vo vyspelých krajinách
  • šíriť progresívne poznatky z oblasti zvárania a príbuzných technológií (navárania, spájkovania, striekania, tepelného delenia a zvláštnych spôsobov spojovania) medzi odbornou verejnosťou,
  • šíriť informácie o výchove a certifikácii zváračských odborníkov a nabádať ich k zvyšovaniu kvalifikácie,
  • napomáhať zavádzaniu progresívnych technológií zvárania vo výrobe sprostredkovaním vypracovania racionalizačných a inovačných návrhov a odporúčaní,
  • formulovať špecifické požiadavky na kvalifikáciu a prácu zváračov a zváračských odborníkov vo výrobe zvarkov a zváraných konštrukcií, na postavenie a ocenenie zváračov a zváračských odborníkov a obhajovať tieto požiadavky na kompetentných orgánoch štátnej správy a na verejnosti,
  • posilňovať stavovskú spolupatričnosť, morálnu a profesionálnu zodpovednosť zváračov a zváračských odborníkov,
  • umožňovať stretávanie sa zváračskej komunity,
  • poskytovať svojim členom relevantné informácie (najmä z oblasti zvárania a príbuzných technológií).

 

 

Poslanie sa SZS darí úspešne plniť vďaka tomu, že členmi SZS sú významní a špičkoví odborníci z oblasti zvárania a príbuzných technológií, a to z výskumno-vývojových organizácií, z technických univerzít SR a popredných výrobcov a dodávateľov zvarkov a zváraných konštrukcií a tiež prostriedkov na zváranie.

 

 

SZS je od r.2005 členom Medzinárodného zváračského inštitútu (International Institute of Welding - IIW so sídlom Paríži - 40 členských krajín z celého sveta), prostredníctvom svojich členov je naviazaná na spoluprácu s Európskou zváračskou federáciou (European Welding Federation - EWF so sídlom v Lisabone - 18 členských krajín strednej a východnej Európy) a s viacerými národnými zváračskými spoločnosťami, napr.: v Českej republike, v Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Srbsku, USA, Japonsku, Číne, atď.

 

 

SZS usporadúva samostatne, alebo v spolupráci s partnerskými domácimi i zahraničnými organizáciami ročne okolo 20 odborných podujatí (semináre, konferencie, kongresy, klubové dni, tematické zájazdy, výstavy atď.). Viaceré sa periodicky opakujú a zváračská verejnosť ich pravidelne navštevuje (napr. každoročná celoštátna konferencia ZVÁRANIE v Tatranskej Lomnici). Všetky odborné podujatia sú zároveň príležitosťou na spoločenské stretnutia nielen členov SZS, ale aj celej zváračskej komunity. Pre svojich členov poskytuje na svojich podujatiach zľavy.

 

 

SZS zverejňuje informácie o svojej činnosti, odborné príspevky a ďalšie údaje v odborných časopisoch: Zváranie – Svařování, Strojárstvo – Strojírenství, Zvárač, v publikáciách ZSVTS, na internete:www.zsvts.sk, www.weldingportal.sk, www.4weld.sk a na vlastnej stránke www.szswelding.eu.

 

SK

Blahoželáme

Meniny na web

Naša spoločnosť

Nájdete nás

Koceľová 15
Bratislava, 81594
Telefón: +421-2-4924-6669

Staňte sa aj Vy kolektívnym členom Slovenskej zváračskej spoločnosti