Bezpečnosť technických zariadení 2017
Stanovy

Pravidlá Slovenskej zváračskej spoločnosti

o vzniku, platnosti a zániku členstva a pobočiek a o úhrade členského príspevkuI

Vznik členstva a členské príspevky v SZS
1. Členstvo v SZS vzniká doručením a registráciou písomnej prihlášky na príslušnom orgáne SZS ( sekretariáte SZS alebo vo výbore Pobočky SZS ) a zaplatením členského príspevku.
2. Členské príspevky sú ročné vo výške:
• 100 Sk pre individuálneho člena a pre doktorandov
• O Sk (bez zaplatenia členského) pre dôchodcov a študentov
• O Sk pre čestných členov
• min. 4.000 Sk pre kolektívneho člena, min. 3.000 Sk pre kolektívneho
3. Pobočka SZS vzniká v súlade s článkom III.bod2. a bod 3.6, Stanov SZS.
4. Povinnosťou Pobočky SZS v súlade s požiadavkami, určenými s aktom zriadenia Slovenskou zváračskou spoločnosťou, je uhrádzať sekretariátu SZS podiel 10% svojich individuálnych a kolektívnych členských príspevkov za príslušný rok.

Registračné poplatky sa nevyberajúII

Úhrada členského príspevku a platnosť členstva
Úhrada členského príspevku a platnosť členstva individuálneho a kolektívneho člena sa riadi týmito zásadami:
1. Ročný členský príspevok, uhradený v danom roku zabezpečuje registráciu a platnosť členstva v SZS do 31. marca nasledovného roku.
2. Člen, ktorý do 31. marca nasledovného roku uhradí členský príspevok, sa ďalej registruje ako člen SZS.
3. Člen, ktorý do 31.marca nasledovného roku neuhradí členský príspevok, sa ďalej registruje len ako bývalý člen SZS do 31. decembra nasledovného roku.
4. Pre obnovu členstva v SZS po 31. marci musí člen uhradiť v príslušnom roku ročný členský príspevok v plnej výške.III

Úhrada ročného podielu členských príspevkov a platnosť zriadenia Pobočky SZS sa riadi týmito zásadami:
1. Úhrada 10% podielu z individuálnych a kolektívnych členských príspevkov v roku založenia novej Pobočky sekretariátu SZS je podmienkou registrácie a priznania plnej moci Pobočky SZS do 31.marca nasledovného roku.
2. Registrovaná Pobočka, ktorá do 31.marca v ďalších rokoch uhradí sekretariátu SZS 10% podiel členských príspevkov vybraných v tom roku, resp. zálohu na ročný podiel členských príspevkov vo výške min.50% ročného podielu členských príspevkov za predchádzajúci rok, sa ďalej registruje ako Pobočka SZS a Výbor jej udelí plnú moc.
3. Doplatok ročného podielu členských príspevkov na plnú výšku podľa skutočného stavu prijatých členských príspevkov k 30.novembru uhradí Pobočka sekretariátu SZS najneskôr do 10. decembra.
4. Registrovaná Pobočka, ktorá do 31. marca bežného roku neuhradí 10% podiel členských príspevkov vybraných v tom roku, resp. min 50% ročného podielu členských príspevkov za predchádzajúci rok, alebo nezúčtuje svoj ročný podiel členských príspevkov v plnej výške do 10. decembra, sa ďalej eviduje len ako bývalá Pobočka SZS do 31.decembra.
5. Pre obnovené zriadenie a registráciu Pobočky musí Pobočka uhradiť príslušné sumy ročného podielu členských príspevkov podľa bodov 2.a 3.IV

Záverečné ustanovenia
1. Pravidlá sú doplnením čl.V.Stanov SZS o hospodárení SZS.
2. Pravidlá SZS sú záväzným interným predpisom SZS, platným pre všetkých individuálnych a kolektívnych členov SZS a Pobočky SZS. Aplikáciu Pravidiel zabezpečí sekretariát SZS.
3. Pravidlá nadobudli účinnosť dňom schválenia 24.apríla 2001.
4. Pravidlá SZS boli upravené a doplnené na základe uznesení zo zasadnutia Výboru SZS dňa 12. decembra 2001 a dňa 10. apríla 2002.
5. Pravidlá SZS boli upravené na základe uznesenia zo zasadnutia Výboru SZS dňa 15. januára 2003.
6. Pravidlá SZS boli upravené na základe uznesenia zo zasadnutia Výboru SZS dňa 13. januára 2005.

 

 

SK

Blahoželáme

Meniny na web

Naša spoločnosť

Nájdete nás

Koceľová 15
Bratislava, 81594
Telefón: +421-2-4924-6669

Staňte sa aj Vy kolektívnym členom Slovenskej zváračskej spoločnosti