Bezpečnosť technických zariadení 2017
Obchodné údaje

IČO: 12 665 045

DIČ: 2 020 840 613

 

 

Slovenská zváračská spoločnosť (SZS) vznikla v rámci bývalej Československej vedeckotechnickej spoločnosti v roku 1969, v roku 1990 sa stala občianskym združením a prihlásila sa do Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Slovenská zváračská spoločnosť (SZS) je dobrovoľným nepolitickým občianským záujmovým združením zváračských odborníkov všetkých profesií. Hlavným poslaním SZS je podpora progresívneho rozvoja zvárania a príbuzných technológií v SR najmä šírením informácií a poskytovaním konzultačných a poradenských služieb o progresívnych, nových a perspektívnych technológiach zvárania a o ich aplikácií v priemyselnej výrobe, o výchove zváračských odborníkov ako aj o možnostiach nadväzovania stykov so zahraničnými odborníkmi. Slovenská zváračská spoločnosť je od r.2005 členskou organizáciou Medzinárodného zváračského inštitútu -IIW, na základe čoho sprostredkuje aktuálne informácie o činnosti a dokumentoch tejto medzinárodnej inštitúcie svojím individuálnym a kolektívnym členom Slovenská zváračská spoločnosť je celoštátnou platformou stavovskej spolupatričnosti zváračských odborníkov a ich spoločného stretávania sa. SZS vykonáva svoje aktivity za súčinnosti svojich individuálnych a kolektívnych členov a organizačných zložiek - pobočiek, regionálnych a odborných skupín - s Výborom a výkonným aparátom SZS Aktivity SZS sú orientované ako na prierezové šírenie nových poznatkov tak aj na konkrétnu odbornú pomoc zainteresovaným fyzickým a právnickým osobám.Slovenská zváračská spoločnosť vykonáva svoje poslanie najmä :
• usporiadavaním odborných a spoločenských podujatí - konferencií, seminárov, dní novej techniky, firemných prezentácií, klubov zváračov a účastí na výstavách a veľtrhov;
• informovaním svojich členov ale aj ostatných zváračských odborníkov o aktuálnych problémoch zvárania prostredníctvom svojej Web stránky a masmédií, poskytovaním konzultačných, poradenských a sprostredkovacích služieb svojím členom ako aj ostatným zváračským odborníkom.SK

Blahoželáme

Meniny na web

Naša spoločnosť

Nájdete nás

Koceľová 15
Bratislava, 81594
Telefón: +421-2-4924-6669

Staňte sa aj Vy kolektívnym členom Slovenskej zváračskej spoločnosti